Roussillon – le Sentier des ocres

Dziś zaczniemy bajkowo.

Opowiem wam historię pana na zamku w Roussillon, Raymonda d’Avignon, jego małżonki Sermonde i Guillaume de Cabestana, pazia, który gościł na zamku, by przyuczyć się na rycerza. Jak łatwo zauważyć, szykuje się historia miłosnego trójkąta, i jak to w takich przypadkach bywa, nie jest to historia radosna.


Raymond był zapalonym myśliwym i nad towarzystwo żony przedkładał polowania. Często zostawiał więc Sermonde w zamku, by samemu oddawać się ulubionym rozrywkom. Dama przebywała wtenczas w towarzystwie pazia Guillaume, który umilał jej czas swoim śpiewem. Minęło czasu mało-wiele, gdy się w sobie zakochali.

Z pieśni pazia coraz bardziej wyzierało gorące uczucie. To wzbudziło podejrzenia mieszkańców zamku, którzy donieśli o nich swemu panu, Raymondowi. Chcąc rozeznać się więcej w sytuacji, Raymond zaprosił młodego Guillaume na polowanie i w rozmowie sprytnie zapytał o paziowskie uczucia. Aby nie zdradzić ukochanej, Guillaume odrzekł panu Raymondowi, że rzeczywiście jest zakochany, lecz w siostrze Sermonde, Agnès.

Aby potwierdzić tę historię, Raymond d'Avignon postanowił wraz z Guillaume udać się do miasta Tarascon, gdzie mieszkała siostra jego żony. Agnès szybko pojęła powagę sytuacji i postanowiła pomóc dwojgu kochankom. Potwierdziła historię pazia. Gdy Sermonde dowiedziała się o działaniach męża, zezłościła się srodze na jego zachowanie, ale i oburzyła, że Guillaume wyparł się ich miłości. Zażądała od kochanka, by opowiedział o swoim uczuciu w jednej ze swych pieśni.
Guillaume, zgodnie z życzeniem oblubienicy, zaśpiewał o ich miłości. Rajmund d'Avignon, poznawszy prawdę, wpadł we wściekłość i postanowił się zemścić. Znów zaprosił pazia na polowanie. Tym razem jednak wbił Guillaume nóż w plecy, a następnie odciął mu głowę i wyciął serce.

Nie zaspokoił jednak pragnienia zemsty. Wrócił do zamku z sercem nieszczęsnego kochanka i kazał kucharzowi przyrządzić je na ostro i podać żonie. Sermonde była zachwycona daniem, dopóki mąż nie powiedział jej, że właśnie skosztowała serca swego kochanka. "Panie", powiedziała, "dałeś mi taki wspaniały posiłek, że już nigdy nie chcę próbować czegokolwiek innego".

Z tymi słowami Sermonde uciekła na krawędź urwiska, i rzuciła się w dół. Mówią, że krew nieszczęśnicy zabarwiła czerwienią całe Roussillon, tryskając z miejsca, gdzie jej ciało zetknęło się z ziemią.

Oto, co mówi legenda o wyjątkowym miejscu na mapie Prowansji, miasteczku Roussillon, położonym między masywem Luberon a górami Vaucluse. Okrzyknięto je, całkiem słusznie, jednym z najpiękniejszych miejsc we Francji. Jego niepowtarzalną urodę tworzą tutejsze budynki, kontrastujące czerwienią ścian z błękitem nieba i różnokolorowymi okiennicami oraz malownicze położenie wśród stromych klifów i czerwonych wąwozów. A skąd tu ta wszechobecna barwa? Według powyższej legendy – z krwi nieszczęsnej kochanki. A dla tych, którzy szukają bardziej przyziemnych wyjaśnień?

Roussillon leży w samym sercu największych złóż ochry na świecie. Ochra to skała, której kolory, dzięki zawartości tlenków żelaza, wahają się od żółci do brązu, przechodząc przez tysiące odcieni czerwieni. Ochry używano jako barwnika już w czasach prehistorycznych. Do połowy XX w. stanowiła główne źródło utrzymaniu tutejszych mieszkańców. Najwięcej o niej dowiecie się, wybierając się na tutejszą Ścieżkę ochry.

Ścieżkę ochry (Le Sentier des ocres) każdego roku pokonują tysiące turystów, chcących na własne oczy zobaczyć niesamowite kolorowe formy, jakie tworzy. Wzdłuż wytyczonej drogi napotkacie tablice informacyjne (w języku angielskim i francuskim), dzięki którym dowiecie się, czym właściwie jest ochra, jak powstała, jak jej używano na przestrzeni stuleci i wielu innych informacji. Przygotowano tu dwie trasy zwiedzania: przejście jednej zajmuje (według mapki otrzymywanej w kasie) 35 minut, drugiej natomiast 50 minut – ale musielibyście bardzo wolno iść, żeby to rzeczywiście tyle zajęło. Uprzedzam lojalnie, że w tym miejscu naprawdę łatwo się pobrudzić. Uważajcie z białymi ubraniami!

Wstęp: 2,50 EUR; bezpłatnie dla dzieci poniżej 10 lat.
Godziny otwarcia różnią się w każdym miesiącu roku, a ścieżka może być zamknięta w przypadku silnych opadów deszczu. Aktualnych informacji na ten temat należy szukać na stronie:
http://otroussillon.pagesperso-orange.fr/ang_sentier.html (angielska wersja językowa)

Chciałabym napisać więcej, ale, szczerze mówiąc, żadne słowa nie opiszą tego miejsca. Po prostu trzeba tu przyjechać i zobaczyć kolorowe miasteczko Roussillon i Ścieżkę ochry na własne oczy. Teraz, gdy szczyt upałów i sezonu urlopowego jest za nami, jest na to naprawdę dobra pora.

Jak dojechać do Roussillon?
Dojechanie tu publicznym transportem może nie być łatwe. Przez miasto kursuje linia 15.3 łącząca miejscowości Cavaillon, Robion, Coustellet, Cabrières-d'Avignon, Gordes i Roussillon. Z Avignonu możecie dojechać do Cavaillon linią numer 7, lub do Coustellet linią numer 15.1. Rozkładów jazdy szukajcie na poniższej stronie wpisując numer linii w wyszukiwarkę:
http://www.pacamobilite.fr/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&actionButton=SearchByLineNumberHiddenField&operator_id=28&keywordsNumber=&lign_id=
Jednak zdecydowanie najlepiej dojechać tu własnym transportem. To umożliwi wam swobodne zwiedzanie Roussillon, jak i innych atrakcji turystycznych w regionie. Najbezpieczniej zdać się na nawigację, bo tutejsza sieć dróg i dróżek wygląda jak istna pajęczyna. Roussillon leży na północ od drogi D900, która z kolei prowadzi do autostrady słońca – A7. Dookoła miasta znajdują się parkingi, ale w weekendy i wakacje może być problem z miejscami najbliżej Ścieżki ochry. Nie bójcie się parkować na parkingach po drugiej stronie miasta – czeka was jedynie krótki spacer przez urocze uliczki miasta.
Więcej o zwiedzaniu samego Roussillon, Ścieżki ochry i innych atrakcji, a także wiele informacji praktycznych znajdziecie na stronie internetowej:
http://otroussillon.pagesperso-orange.fr/ang_index.html (angielska wersja językowa).

Today we'll start with a fairy tail.

Lady Sermonde and Lord Raymond d'Avignon lived in the castle in Roussillon. Guillaume de Cabestan, son of the Lord of Cabestan in the Hautes Alpes was taken on at Roussillon castle to work as a page and to apprentice to a knight in order to learn knightly ways.

Raymond d'Avignon, who was an avid hunter, preferred the company of his horses and huntsmen, and often left his wife alone. And with time, Dame Sermonde and Guillaume fell in love.The young page’s songs became more insistent and obvious, and the domestics at the castle reported their suspicions to Lord Raymond d'Avignon. Wanting to know more about the situation, Lord Raymond invited young Guillaume on a hunting party, and turned the conversation to his wife. So as not to betray Dame Sermonde, Guillaume told Lord Raymond that indeed he was in love, but with Dame Sermonde’s sister, Agnès.

To be sure, Raymond d'Avignon decided to travel to the nearby town of Tarascon, with Guillaume, in order to have confirmation of Guillaume’s story. Agnès quickly understood all that was at stake, and to save the two lovers, she played along. Dame Sermonde learned of her husband’s actions, and was both furious with his behaviour and indignant that her love for Guillaume went unacknowledged. She demanded that Guillaume tell their story in one of his songs. Guillaume sang of their love and, hearing the truth, Raymond d'Avignon flew into a rage and took his revenge. During a hunting party, he stabbed Guillaume in the back, cut off his head, and cut out his heart.
He returned to the castle with the heart and had his cook prepare it with a spicy sauce.Dame Sermonde delighted in the dish, until her husband informed her that she had just partaken in dining on the heart of her lover. "Seigneur”, she said, “you have given me such a good meal, that I never want to taste anything else again”.

Realising that his wife was escaping his control, Raymond d'Avignon drew his sword, but Dame Sermonde fled out of the castle to the edge of the cliff, and threw herself over the top. It is said that her blood coloured the lands all around, and that a spring gushed forth at the point where her fall ended.
(source: http://otroussillon.pagesperso-orange.fr/ang_sentier.html#legende)
Here's what the legend says about a unique place on the map of Provence: village of Roussillon, located between the Luberon hills and Vaucluse mountains. It is said, quite rightly, to be one of the most beautiful places in France. Its unique beauty is created by red walls of local buildings contrasting with blue sky and multi-colored shutters and by scenic location among steep cliffs and red gorges. And where is this ubiquitous color from? According to the legend – from blood of hapless lover. And for those who seek a bit more of a science explanation?

Roussillon lies in the heart of the biggest ochre deposits in the world. Ochre is a rock, which colors, due to the presence of iron oxides, are ranging from yellow to brown, including thousands of shades of red. Ochre was used as a dye since prehistoric times. Until the mid-twentieth century it was a major source of work for local residents. You'll find out more about ochre by going to the ochre footpath.

The ochre footpath (Le Sentier des Ocres) is visited each year by thousands of tourists who want to see for themselves the incredible colorful forms that the ochre creates. Along the way you will find information boards (in English and French), from which you'll learn what exactly is ochre, how it formed, how it was used over the centuries, and many more. There are two routes: according to the map received at the box office, one takes 35 minutes, while the other is 50 minutes - but you'd have to go very slowly, so that it actually would take that long. I warn you, that it’s really easy to get dirty in this place. Be careful with white clothes!

Entrance fee: EUR 2.50; free for children under 10 years.
Opening times vary for each month of the year, and the path can be closed in case of heavy rain. For detailed information, please visit:

I'd like to write more, but, frankly, no words can describe this place. You just have to come here and see the colorful village of Roussillon and ochre path for yourselves. Now that the peak of summer heat and the holiday season is behind us, is it really a good time for that.

How to get to Roussillon?
Reaching here by public transport may not be easy. There’s the bus line number 15.3 connecting the towns of Cavaillon, Robion, Coustellet, Cabrières-d'Avignon, Gordes and Roussillon. From Avignon you can get to Cavaillon by line number 7, or to Coustellet by line number 15.1. You can find timetables on the following page (type the line number in the search box):
However, the best way to get here is by car (or motorcycle). This will allow you to freely explore Roussillon, as well as other tourist attractions in the region. The safest way is to rely on your GPS device, because the lines of local roads looks more like a spider's web. Roussillon lies north to the road D900, which leads to the highway A7. Around the city there are parking lots, but on weekends and holidays it may be a problem to find free spots closest to the ochre footpath. Don’t be afraid to use car parks on the other side of the city – you’ll just need to take a short walk through the beautiful streets of the city.
 More about exploring the Roussillon, ochre paths and other attractions, as well as a lot of practical information can be found on this website:

No comments:

Post a Comment