Parc de la Tête d’Or

Być może, gdy już odbędziecie kilka spacerów po Lyonie, obejrzycie co ciekawsze muzea i zaliczycie wspinaczkę na wzgórze Fourvière, obudzi się w was potrzeba odpoczynku. Zapragniecie widoku zielonej trawy i błękitu nieba odbijającego się w wodzie jeziora. (Względnej) ciszy i spokoju. Mam dobre wiadomości – nie musicie w tym celu opuszczać miasta. Wystarczy udać się do Parku Tête d’Or.

Park „Złotej Głowy” to największy miejski park we Francji. Rozciąga się na powierzchni 117 ha. Można tu spacerować, biegać, jeździć na rowerze, pływać łódką po jeziorze, albo po prostu wylegiwać się w słońcu na trawie. Na terenie parku znajduje się też Ogród Botaniczny i Zoologiczny. Bez problemu wsiąknięcie tu na przynajmniej pół dnia.Park, zaprojektowany przez Denisa Bühlera, powstał w 1856 r. na lewym brzegu Rodanu. Ze względu na niskie położenie był to teren narażony na częste powodzie, w związku z czym nie budowano tu domów. Już w XVI w. obszar, na którym miał powstać park, nazywano Złotą Głową, co miało związek z przekonaniem, że Krzyżowcy ukryli tu swoje skarby, a wśród nich głowę Chrystusa wykonaną ze złota. To wierzenie było tak silne, że rok przed rozpoczęciem budowy parku władze wynajęły medium, mające ją zlokalizować. Przeprowadzone wykopaliska naturalnie nic nie dały.Do pracy przy budowie parku zatrudniono dawnych pracowników przemysłu jedwabnego. W związku z bezrobociem i biedą podnosili oni bunty, często krwawo tłumione. By uspokoić zamieszki i wyciągnąć robotników z nędzy, dano im pracę przy kopaniu jeziora w parku. Legenda głosi (nie byłabym sobą, gdybym jej nie przytoczyła), że jeden z nich natknął się na długo poszukiwaną głowę ze złota. Naturalnie inni natychmiast zaczęli kłócić się z nim o odnaleziony skarb. Ponieważ nie mogli dojść do porozumienia jak się nim podzielić, doszło do bójki. Na widok tego zajścia, ze złotej głowy Chrystusa polały się łzy smutku i żalu, i płynęły tak długo, aż wypełniły całe jezioro i na zawsze ukryły położenie cennego znaleziska.Projekt Bühlera był bardzo ambitny. Architekt chciał zbudować park w stylu angielskim, ze ścieżkami o różnej szerokości, przystosowanymi do wycieczek pieszych i konnych, a także do przejazdu powozem. Zaprojektował jezioro i wały przeciwpowodziowe. Zaplanował miejsce na zoo, a także na przeniesienie ogrodu botanicznego ze wzgórza Croix-Rousse. W ciągu ponad 150 lat działania parku wykonano w nim szereg ulepszeń, jak otwarcie dużych wybiegów dla zwierząt w zoo, oraz renowacje szklarni; jednak ogólny wygląd parku pozostaje wierny pierwotnemu projektowi Bühlera.
Znajdujące się w parku zoo było drugim we Francji obiektem tego typu otwartym dla zwiedzających. Początkowo umieszczono w nim krowy i owce, oraz około 20 jeleni. Z czasem przywożono coraz więcej dzikich zwierząt, między innymi antylopy, niedźwiedzie, wilki, lwy i słonie. Ich los nie był godny pozazdroszczenia – trzymano je głównie w klatkach. Dopiero w drugiej połowie XX wieku zaczęto budować wybiegi dla większości zwierząt. Dziś w zoo mieszka około 450 osobników, należących do ponad 60 gatunków.Ogród botaniczny przeniesiono tu ze wzgórza Croix-Rousse, gdzie zaczynało już brakować miejsca na nowe obiekty. Oprócz roślin uprawianych pod gołym niebem, a wśród nich bogatego rozarium, znajdują się tu szklarnie, w których można znaleźć rośliny z całego świata. W chłodniejsze dni chowają się w nich również odwiedzający park czytelnicy i malarze…

W parku działa wypożyczalnia sprzętu wodnego (łodzie, rowery wodne). Znajdują się tu co najmniej dwa bary, więc jeśli postanowicie spędzić tu cały dzień, to na pewno nie umrzecie z głodu i pragnienia.

Przydatne informacje:


Parc de la Tête d’Or:
Place du Général Leclerc (wejście główne)
Inne wejścia: boulevard des Belges, rue Duquesne allée Achille Lignon, boulevard Stalingrad
Lyon 6ème
Wstęp bezpłatny (włącznie z zoo i ogrodem botanicznym).
Godziny otwarcia: 6:30-20:30 (od 15 października do 14 kwietnia), 6:30-22:30 (w pozostałe dni roku)


Zoo:
Godziny otwarcia: 9:00-17:00 (od listopada do marca), 9:00-18:00 (kwiecień i październik), 9:00-18:30 (pozostałe miesiące).
Strona WWW: http://www.zoo.lyon.fr/


Ogród botaniczny:
Godziny otwarcia: od października do marca: 9:00-17:00 dla kolekcji na świeżym powietrzu, 9:00-16:30 dla szklarni;
od kwietnia do września: 9:00-18:00 dla kolekcji na świeżym powietrzu, 9:00-17:30 dla szklarni (do 17:00 w niedziele i święta), 9:00-11:30 dla ogrodu alpejskiego.
Strona WWW: http://www.jardin-botanique-lyon.com/
Let’s say you’ve walked Lyon to and fro, you’ve seen the most interesting museums and climbed up the Fourvière hill. Tired? Want to lie down on the grass in a peaceful, quiet place, where blue sky reflects in calm waters of a lake? Good news for you – you don’t have to leave the city. Just go to Parc de la Tête d’Or.

Park “of a Golden Head” is the biggest city park in France. It’s 117 hectares of space to walk, run, ride a bicycle, boating on the lake, or simply resting and enjoying the sun. You can visit a botanical garden and zoo. There’s enough to see here for at least half a day.Park, designed by Denis Bühler, was established in 1856 on the left bank of the Rhone. Because it is low-lying area, it was exposed to frequent floods, and therefore no houses were built here. The place where the park was to be built, was called the Golden Head centuries before, which was due to belief that the Crusaders hid their treasures here, and among them – the head of Christ made of gold. This belief was so strong, that before park construction started, authorities have hired a medium to locate this head. Naturally, searching and excavations led to nothing.To build the park former employees of the silk industry were hired. Due to unemployment and poverty, they raised riots, often bloodily suppressed. To stop the rioting and pull workers out of poverty, they were given a job to dig a lake in the park. Legend has it (I wouldn’t be myself if I didn’t tell it) that one of them stumbled upon a long-sought head of gold. Naturally, others immediately began arguing, what to do with treasure. Because they couldn’t agree on how to share it, there was a fight. Seeing this, the golden head of Christ began crying with tears of sorrow and grief. The tears flowed until they filled the whole lake and hid the location of treasure forever.Bühler project was very ambitious. The architect wanted to build a park in the English style, with paths of varying width, adapted for hiking and horse riding, as well as for horse-drawn carriages. He designed the lake and embankments. He planned place for the zoo and a botanical garden which was to be transferred from the Croix-Rousse hill. Since then, a number of improvements were made, such as opening large enclosures for the animals at the zoo, or the renovation of greenhouses. However, the overall look of the park remains faithful to the original Buehler’s concept.Zoo located in a park was the second place of its kind open to the public in France. Initially there were cows, sheep, and about 20 deer there. Over time more and more wild animals were brought, including antelopes, bears, wolves, lions and elephants. Their fate was very sad – they were kept in the small cages. It wasn’t until the second half of the 20th century that people began to build large enclosures for most of the animals. Today, about 450 animals belonging to more than 60 species live in the zoo.Botanical Gardens was moved to the park from the Croix-Rousse hill, where lack of space made it impossible to build new facilities. Today you can watch plants grown in the open air (for example the rose garden), and visit greenhouses, where you can find plants from all over the world. On colder days, park visitors, readers and painters hide among the tropical trees...

In the park you can also rent rowing boat, pedal boat or motor boat. There are many activities for children (e.g. mini boat, train, carrousels and many more). You will find at least two bars (one beautifully located on the lake shore), so if you decide to spend the whole day in the park, you will not die of hunger and thirst.

Useful information:

Parc de la Tete d'Or:
Place du Général Leclerc (main entrance)
Other entrances: boulevard des Belges, rue Duquesne allée Achille Lignon, boulevard Stalingrad
Lyon 6ème
No entrance fee (including zoo and botanical garden).
Opening hours: 6:30 AM to 8:30 PM (from 15 October to 14 April), 6:30 AM to 10:30 PM (rest of the year)


Zoo:
Hours: 9:00 AM to 5:00 PM (November to March), 9:00 AM to 6:00 PM (April and October), 9:00 AM to 6:30 PM (other months).
Website: http://www.zoo.lyon.fr/


Botanical garden:
Opening hours: October to March: 9:00 AM to 5:00 PM for outdoor collection, 9:00 AM to 4:30 PM for greenhouses;
April to September: 9:00 AM to 6:00 PM for outdoor collection, 9:00 AM to 5:30 PM for greenhouses (to 5:00 PM on Sundays and public holidays), 9:00 AM to 11:30 AM for the alpine garden.
Website: http://www.jardin-botanique-lyon.com/
<

No comments:

Post a Comment