Źródła / Sources

Nie sposób wymienić tu wszystkich źródeł, z których korzystam tworząc wpisy. Jeśli jakaś strona internetowa jest dla mnie wyjątkowo przydatna przy pisaniu danego posta, jej adres zawsze się w nim znajduje – są to głównie strony www miast/muzeów/biur informacji turystycznej itp. Mnóstwo danych znajduję również na tablicach informacyjnych i ulotkach dostępnych bezpośrednio w zwiedzanym miejscu, oraz na nieśmiertelnej Wikipedii (tylko w artykułach zweryfikowanych, ze wskazanymi źródłami informacji). Inspiracje do podróży czerpię głównie z dwóch przewodników: Praktyczny przewodnik. Francja Pascala (2011) oraz Zielony przewodnik-Francja Michelin (2010). Przy opisywaniu Lyonu ogromną pomocą jest dla mnie mobilna aplikacja izi.TRAVEL i dostępne tam audio-guide'y (gorąco polecam).

Jeśli idzie o opinie o odwiedzanych miejscach, to, jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, pochodzą z głowy autorki niniejszego bloga, czyli mojej. Do opinii tych – w przeciwieństwie do zamieszczonych tu zdjęć i tekstów – nie roszczę sobie żadnych praw: możecie je swobodnie podzielać (lub nie).

Przyjemnego czytania i, przede wszystkim, zwiedzania!

Dorota 

It’s impossible to mention all the sources that I use to create posts. If some website is extremely useful for me when writing a post, its address is always in it – they are mainly websites of the cities / museums / tourist offices, etc. A lot of information I also found on the boards and leaflets available directly in the attraction site and on Wikipedia (I use only verified articles, with listed sources of information). As for inspiration for my journeys, I take them mainly from two guides: A Practical Guide. France by Pascal (2011) and Green Guide-France by Michelin (2010). When describing Lyon, a huge help for me is a mobile application izi.TRAVEL and its audio-guides (highly recommended).

When it comes to opinions about the places visited, unless explicitly stated otherwise, they come from the head of the author of this blog, that is mine. To these opinions – in contrast to the pictures posted here and texts – I do not claim any rights: you can freely share them (or not).

Pleasant reading and, above all, exploring!

Dorota

No comments:

Post a Comment